Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę minizamrażarki oraz pH-metru stołowego

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pH-metro stołowego oraz minizamrażarki.

Ww. sprzęt zostanie wykorzystany przy realizacji badań podstawowych w ramach projektu nr RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Dokumenty do pobrania:
Ogloszenie o zamiarze udzielenia zamówienia- pHmetr minizamrazarka_03-09-2014

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.