Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18.11.2014 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 2 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 3 – zestawu elementów optycznych i mechanicznych; Część 4 – elementów optomechanicznych i laserów światłowodowych; Część 5 – zestawu elementów optomechanicznych; Część 6 – zestawu elementów optomechanicznych; Część 7 – zestawu materiałów optycznych i optomechanicznych” wybrano ofertę niepodlegającego wykluczeniu Wykonawcy:

Część 7: 2 PHOTONS ADAM JURCZUK, ul. Stołeczna 14 C/46, 15-879 Białystok

Zawiadomienie na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj. Część 7 zamówienia związana jest z realizacją projektu nr RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.