Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę zestawu materiałów optycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. – Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27.03.2015 r. pn.: „Dostawa: Część 1 – głowicy miernika mocy promieniowania laserowego; Część 2 – zestawu materiałów optycznych; Część 3 – płytek światłodzielących; Część 4 – elementów do rozbudowy układu ze zwierciadłem deformowalnym; Część 5 – fotodiody i kabla; Część 6 – laserów półprzewodnikowych” wybrano oferty niepodlegających wykluczeniu Wykonawców:

Dla części 1-5: EUROTEK International Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Zawiadomienie na temat wyboru najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 6 (zestaw laserów półprzewodnikowych) zostanie opublikowane w terminie późniejszym. Części 2 oraz 6 zamówienia związane są z realizacją projektu nr RPKP.05.04.00-04-006/13 pn. Optyczna kontrola i pomiar własności złożonych układów termodynamicznych. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

RPO_identyfikator_tekst

This entry was posted in Przetargi, zamówienia. Bookmark the permalink.